top of page

Integritetspolicy

Upprättad datum: 2021-06-21
Senast uppdaterad: 2024-03-03

Energi & Fastighetsteknik AB värnar om din personliga integritet

Energi & Fastighetsteknik AB, org.nr. 556493-3785, (“E&F”, vi eller ”oss”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra kunder som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

 

Vi vill dessutom att du alltid känner dig säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den lagstiftning och de regelverk som gäller för behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom E&F sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna integritetspolicy vill vi beskriva hur E&F behandlar dina personuppgifter när du besöker https://energiochfastighetsteknik.se ("Webbplatsen"), köper varor och tjänster på vår webbshop, webbplatsen, vårt kontor eller i vår butik, vid serviceärenden och i övrigt när du har kontakt med E&F.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär eller som tillhandahålls oss i på annat vis direkt från dig, alternativt från ombud, så som exempelvis bostadsrättsförening, fastighetsförvaltare eller försäkringsbolag. När du beställer produkter och tjänster från E&F, letar efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi fråga dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter.

På webbplatsen samlar vi in hur besökare använder webbplatsen via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner, till exempel i samband med att du gör en beställning eller en förfrågan, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.


Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra E&F´s rättsliga skyldigheter.

Syfte med behandling av personuppgifter

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av E&F´s tjänster eller vid förfrågningar, beställningar och ansökningar kommer att behandlas av E&F, eller våra underbiträden, för följande ändamål.

  1. Kundadministrativa ändamål:
    1. För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och produkter som du eller ombud beställt av oss och för att kunna administrera vårt avtal med dig;
    2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post formulär och telefon;
    3. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;

  2. Rekrytering: för att kunna hantera ansökningar för utannonserade tjänster och spontanansökningar

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

E&F behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller potentiella kunder. Om E&F skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

E&F kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för E&F´s räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller leverans av produkter. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att E&F´s samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för E&F räkning undertecknar alltid avtal med E&F för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

E&F kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

E&F kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs ovan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

E&F har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. Vi kan däremot inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler.

Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera E&F om detta genom att sända ett meddelande till oss. E&F ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer och postadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Ändring av denna integritetspolicy

Energi & Fastighetsteknik AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbsida.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka tillämpningen av lagstiftningen rörande dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, se imy.se

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter!

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran med stöd av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen (se ovan) är du alltid välkommen att kontakta oss på: info@energiochfastighetsteknik.se eller via telefon på: 018 - 12 70 30

bottom of page